Учители

Как се заплаща допълнителният час на класа – на отработен час или фиксирана месечна сума?

Как се заплаща допълнителният час на класа – на отработен час или фиксирана месечна сума?
На класните ръководители се определя допълнително трудово възнаграждение за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, а на учителите в детска градина – за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители. Посоченото допълнителното възнаграждение се изплаща на класните ръководители за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование – и за един месец след приключване на учебните занятия. На учителите в детските градини допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е изпълнявало съответните дейности. При отсъствие на класния ръководител или на учителя в детската градина допълнителното възнаграждение се изплаща на заместващия учител пропорционално на времето на заместване.

Източник: mon