Как при налагането санкция документално ще се оформят бележник, дневник, оценки, групите по отделните предмети ще се нарушат?

Как при налагането  санкция документално ще се оформят бележник, дневник, оценки, групите по отделните предмети ще се нарушат?

Съгласно чл. 199. (1) от ЗПУО за неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
Как при налагането на тази санкция документално ще се оформят бележник, дневник, оценки, групите по отделните предмети ще се нарушат?
В Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 200, ал. 1) е определено, че санкцията “преместване в друга паралелка в същото училище” не се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността. При преместване в друга паралелка в същото училище ученикът се отписва от дневника на паралелката, която напуска и се вписва в дневника на паралелката, в която постъпва. Оценките, получени от ученика до момента на преместването му, са валидни.

Източник: Министерство на образованието

Коментари във Facebook