Училища

Как при налагането санкция документално ще се оформят бележник, дневник, оценки, групите по отделните предмети ще се нарушат?

Съгласно чл. 199. (1) от ЗПУО за неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
Как при налагането на тази санкция документално ще се оформят бележник, дневник, оценки, групите по отделните предмети ще се нарушат?
В Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 200, ал. 1) е определено, че санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността. При преместване в друга паралелка в същото училище ученикът се отписва от дневника на паралелката, която напуска и се вписва в дневника на паралелката, в която постъпва. Оценките, получени от ученика до момента на преместването му, са валидни.   

Източник: Министерство на образованието