Мнения

Какво постигна проект “УСПЕХ“

Презентация по резултатите от изпълнението на „УСПЕХ“ по време на заключителната пресконференция на инициативата изнесе г-жа Пенка Иванова, ръководител на проекта и директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ – МОН.

През всяка от четирите години от изпълнението на проекта са участвали средно по около 1300 училища, в които са се сформирали  средно по 15 500 групи.  Учениците, включили се в тези групи, ежегодно са между 150 000 и 189 000.  Анализът на резултатите показва, че е изпълнена главната цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Създадени и публикувани са методически сборници: „Обучение в извънкласни и извънучилищни форми на деца от рискови групи на възраст между 8 и 14 години“, „Обучение в извънкласни и извънучилищни форми на деца от рискови групи на възраст между 11 и 16 години“, „Наръчник за организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности“, както и две книжки „Сборник с добри практики“ – първа и втора част.

Постигнати за значими резултати чрез извънкласни и извънучилищни форми за повишаване привлекателността на училището и за осмисляне на свободното време на учениците не само в учебни дни, но и през ваканциите, насърчаване е самостоятелната творческа и изследователска дейност на подрастващите, големи групи деца и млади хора са приобщени към ценностите на българската култура и традиции, към фолклора и пр.