Учители

Какво ни казва TALIS 2013

Международното изследване за преподаване и учене TALIS на OECD е сравнително изследване на условията за преподаване и учене в различни образователни системи, което основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на прогимназиалните учители.

Концептуалната рамка на TALIS е да бъде дългосрочна програма от изследвания с цикли, в които се проучват важни въпроси, свързани с политиките в образованието.

В България изследването се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование и се осъществи с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В изследването в България, което се проведе в периода 11.03 – 12.04.2013 г., се включиха 2975 учители, преподаващи в прогимназиален етап, от  197 училища и директорите им. Информацията се събира чрез собственоръчно попълване на въпросник за учителя и въпросник за директора.

В ТALIS 2013 акцентът пада върху темите, посочени след анализ на резултатите от предходния цикъл като оказващи влияние върху ефективното преподаване. По тази причина съдържателната рамка на TALIS 2013 се фокусира върху следните ключови аспекти:

– роля на училищното ръководство за подпомагане на работата на учителите
– оценяване, признание и възнаграждение на учителите
– фактори, влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите
– образование и професионално развитие на учителите.

Чрез предоставянето на актуални, валидни и сравними данни изследването цели да подпомогне страните да създадат политики в ключови области, създаващи качествени и съвременни учители и развиващи условията за ефективно образование като се стреми:

– Да създаде ясни международни индикатори и да направи подробни анализи на практиките, свързани с учителите и преподаването, които да подпомогнат страните при разработването на политики за създаване на условия за ефективно преподаване и учене.

– Да анализира събраните данни, като даде възможност за сравнения между различните страни във връзка с изправянето им пред сходни предизвикателства, различни подходи за справянето с тях и влиянието, което те имат върху учебния процес като цяло.

Българският доклад “Перспективи пред преподаването и ученето. Резултати от международното изследване TALIS 2013” дава възможност да се сравнят данните от участието на България през 2008 и 2013 година.