Учители

Какво всъщност пише в проекта за учебна програма по БЕЛ за шести клас?

В последните дни липсата на достатъчно качествена информация и откровено манипулативните текстове в редица медии, накараха голяма част от хората с акаунт в социална мрежа да „изригнат“ срещу готвените промени от страна на МОН в програмата за шести клас.

Текстът, публикуван от министерството обаче в никакъв случай не предразполага към кой знае какви скандални заключения. Ето какво пише в него:

Проектите на новите учебни програми по български език и литература за шести клас са разработени въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, на държавния образователен стандарт за учебния план и въз основа на следните параметри:

– до 40% теми за нови знания и 60% теми за упражнения, за практическо прилагане на знанията и за обобщение;
– акцент върху очакваните резултати, които са предпоставка за придобиване на умения за учене през целия живот;
– съобразяване с ключовите компетентности, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование;
– олекотяване и осъвременяване на учебното съдържание.

В представената за публично обсъждане учебна програма по български език и литература, компонент литература, шести клас (общообразователна подготовка) обучението по литература е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика. Като задължителни за изучаване се предлагат шест текста от български автори и пет – от световната литература, които са създавани в различни литературни епохи, и така се цели постигане на равноправен диалог между националната и другите култури.

Преосмислени са тематичните раздели от действащата програма като петте раздела: Човекът и фантазията; Човекът и другите; Човекът и реалността; Човекът и изкуството; Човекът в българския свят са редуцирани в два раздела: Световете на човека (Човекът, жизнената реалност и изкуството); Човекът и другите. Във връзка с това:

• Добавени са два нови текста: откъси от 9. глава на „Робинзон Крузо“ и откъси от 4. глава на „Моето семейство и други животни“;
• Заменен е откъсът от „Автобиография“ на Бранислав Нушич – вместо „Чужди езици“ – „Урок по география“;
• Отпадат текстове, които претоварват излишно учениците или като басните на Лафонтен са за по-малки ученици: „Щастливият принц“ на Оскар Уайлд и „Славеят на китайския император“ на Андерсен;
• „История славянобългарска“ ще се учи в първия гимназиален етап;
• „Хайдути“ на Хр. Ботев е в новата програма за 5. клас;
• Стихотворението на Добри Чинтулов“ „Стани, стани, юнак балкански“ е предвидено в проекта за учебна програма за 7. Клас.

Целият тематичен раздел Човекът в българския свят логично е преосмислен, тъй като в 7. клас акцентът на литературното обучение е върху класически български творби. В 6. клас е търсен балансът между чужда и българска литература в подкрепа на целите на обучението в този клас – осмисляне от учениците на световете на човека в тяхното разнообразие.