Мнения

Какви са целите на ОП НОИР

Основните цели на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

– повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП;
– намаляване  процента на преждевременно напусналите училище под 11%;
– увеличаване процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Приключването на преговорите по новите две програми – новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Добро управление“ – е поредната крачка към финалното одобрение на целия пакет финансови инструменти с европейско финансиране, които ще действат в България до 2020 г.

В края на миналата година Европейската комисия одобри две оперативни програми от новия програмен период – „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет над 1 млрд. евро и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ с бюджет от близо 2 млрд. евро.

В следващите седмици се очаква одобрението на бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.