Мнения

Какви промени се предлагат в програмите по информационни технологии

Учебните програми по информационни технологии всяка година придобиват все по-голямо значение в училищния живот. Около становището, че обществото има нужда от обучение по ИТ се обединиха всички, които участваха на представянето на предложенията за промени в учебните програми.

Силвия Кънчева, държавен експерт в МОМН начерта три основни приоритета – дигиталните умения, включването на ИТ в учебния процес и използването им в оценяването.

Тя представи и основните акценти в проектопрограмите по ИТ в прогимназиален етап (от пети до седми клас). Това стана в края на изминалата седмица и протече като дискусия, на която присъстваха преподаватели от средни и висши училища от различни населени места, както и представители на регионалните инспекторати по образованието, и на неправителствените организации като Българската асоциация по информационни технологии, Асоциация „Родители“, Национална мрежа за децата, Националния център за безопасен Интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и др.

Според идеята заложена в програмите, те трябва да се ползват с удоволствие и да съсредоточават интереса както на учители, така и на ученици, тъй като целите на всички заети в образователната сфера са едни и същи. Новите програми по ИТ би трябвало да са готови за началото на следващата учебна година.

Компетентности в областта на математиката и природните науки и на технологиите, и дигитална компетентност са сред деветте основни ключови компетентности, залегнали в новия стандарт на образование по всички дисциплини.

Разпределението на учебното време (хорариум) за прогимназиален етап по ИТ е 34 учебни часа годишно за всеки клас. Програмите за V, VI и VII клас включват по седем глобални теми, които се надграждат спираловидно в класовете. Всяка от програмите съдържа 19 подтеми, които се изучават в часове за нови знания и умения – 56% от учебното време за всеки клас.

В обучението за пети клас се въвежда изучаване на комуникация чрез електронна поща и търсене на информация в Интернет, за шести клас фокусът е върху авторските права и безопасно поведение в Интернет, като се изисква и употребата на български термини при описание на дейностите, извършвани с компютърна система, а в седми клас акцентът е върху работа по ИТ проект, базирана на знания и умения за обработка на голям обем информация и за изготвяне на документация.

„Българското образование подготвя бъдещата работна сила на нашата държава, която трябва да изведе икономиката напред. Бизнесът в България работи с електронна поща, това е единствената официална форма на електронна кореспонденция. Когато едно дете, завършило средно образование, което изобщо не зачита e-mail като начин на работа и комуникация, започне работа, бизнесът има огромен проблем да го преобразова, така че въвеждането на изучаване на комуникация чрез електронна поща в образователните програми е съвсем навременно“, коментира един от участниците в дискусията Теодора Върбанова, член на инициативата „Образование“ към БАИТ и ръководител „Образователни програми“ в Microsoft България.

Мнението, че младите хора нямат нужните умения и грамотност по ИТ подкрепи Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ.

„Електронната поща, не се разбира на институционално ниво – в регионалните инспекторати по образование, в училищата. В момента в България огромно количество служебна информация, която до голяма степен е конфиденциална, изтича през публични имейли. Тук министерството на образованието трябва да се намеси нормативно и да изиска някаква защита на тази комуникация, така че всички учители да работят с една и съща e-mail платформа“.

Тя е категорична, че електронното и интерактивно съдържание ще спомогне много за по-добрата работа в училище.

Калъчева е на мнение, че хартиеният учебник е отживелица, но с това не се съгласи зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

„Реалностите са различни. Все още не сме достигнали момента, в който всяко дете ще разполага с компютър вкъщи, за да доставяме учебници само в електронен вид. Нужно е време, няма как 80 000 учители да започнат да преподават с електронен учебник. Съвременният български учител обаче осъзнава необходимостта да е в крак с времето“, отбеляза тя.

„Радвам се, че безопасният Интернет навлиза все повече в учебната програма още от пети клас, коментира Луиза Шахбазян от Националния център по безопасен Интернет и продължи „Иска ми се да видя обаче тази тема по-напред в обучението – добре е още в първия час по ИТ за пети клас да се премине през осемте умения за безопасна употреба на Интернет. Така ще може тези умения да се преговарят във всеки следващ час, когато стане въпрос за тях“

Новостите в оценяването на постигането на очакваните резултати са следните:

– решаване на практически задачи, умения за създаване на модели;
– оценяване на завършен индивидуален или групов проект;
– умения за представяне на информация пред публика;
– представяне на кратко проучване на допълнителни източници по зададена тема;
– умения за творческо извличане и представяне на информация в дигитален формат;
– тестово изпитване със затворени и отворени въпроси;
– портфолио за проследяване напредъка на ученика.

Друго нововъведение в учебния процес по ИТ за пети, шести и седми клас ще бъде въвеждането на най-голяма тежест (50% в срочната и годишната оценка) на оценките от работата по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени критерии. С по една четвърт тежест в срочната и годишната оценка ще бъдат текущите оценки (от устни и писмени изпити, практически изпитвания върху конкретна задача, изпълнение на домашни работи) и оценките от контролни работи (теоретични или практически) или от изходно ниво.

Източник: computerworld.bg

Презентации, по които текат обсъждания

Усъвършенстване на учебните програми по математика за I – IV клас;
Учебни програми за задължителна подготовка по математика V – VII клас;
Учебни програми за задължителна подготовка в прогимназиален етап по информационни технологии