Училища

Каква е ползата от Рейтинговата система?

Рейтинговата система на висшите училища в България е създадена през 2010 г. от Министерството на образованието и науката. Тя сравнява 52 професионални направления на 51 висши училища на базата на над 70 индикатора, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социално-битовите и административните услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Рейтинговата система на висшите училища в Република България дава възможност на кандидат-студентите:

– да се ориентират в многообразието от специалности и възможности, които предлагат висшите училища в България;

– да се разбере каква е реализацията на завършилите;

– да се научи каква е стартовата заплата в дадена специалност;

– да се получи достъп на потребителите до голям масив от данни за българското висше образование;

– както и друга полезна информация.

Проектът BG051PO001/3.2.04-0001 „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.

Четвъртото издание на системата вече е достъпно на http://rsvu.mon.bg