Мнения

Кабинетът одобри близо 38 млн. за развитие на средното образование

Десет национални програми за развитие на средното образование на стойност 37 566 207 лв. бяха одобрени от служебното правителство на Република България. Те ще се прилагат през 2013 г, пише News.bg.

Най-голям е бюджетът на „Оптимизация на училищната мрежа“ – 14 360 000 лв. Тя функционира вече шест години и чрез нея се регулират процесите на адаптиране на образователните структури към интересите и потребностите на децата и потребностите на пазара на труда.

Квалификация“ е с бюджет 356 850 лв. и е насочена към повишаване на качеството и ефективността на образованието чрез квалификация на педагогическите специалисти.

Информационни и комуникационни технологии в училище“ осигурява достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Общият й бюджет е 6 500 000 лв.

Училището – територия на учениците“ се отнася до организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи, на олимпиади и национални състезания. Бюджетът на програмата е 1 949 357 лв.

Модернизиране на системата на професионалното образование“ е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии. За тази цел са предвидени 3 000 000 лв.

С грижа за всеки ученик“ е за допълнително обучение на учениците, които изостават в процеса на обучение, а общият бюджет на програмата е 3 000 000 лв.

Създаване на достъпна архитектурна среда“ е насочена към създаване на базова достъпна архитектурна среда с цел равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности. По програмата са предвидени 800 000 лв.

Роден език и култура зад граница“ – за съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света. По нея са заделени 1 100 000 лв.

На училище без отсъствия“ са намаляване броя на свободните часове, на отсъствията на учениците, за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове и да участват в процеса на обучение. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

Система за национално стандартизирано външно оценяване“ е за задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (ІV, VІІ, ХІІ клас) чрез национални стандартизирани изпити. За нея са отделени 4 500 000 лв.