Институции Ученици

И в Асеновград ученици ще учат в музеи и библиотеки

Учебни занятия ще се провеждат в музеи и други културни средища в Асеновград и страната.

Часовете се инициират по Споразумение за сътрудничество между Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. Идеята за провеждане на част от учебните занятия в „естествена среда“ е израз на търсене на нови похвати и ресурси. Целта е децата да опознаят историята и природните науки, защото когато учениците посещават музеи, те се срещат с музейни специалисти и изследователи, а историята е част от образованието.

Провеждането на часове в музеите допълнително би спомогнало за предизвикване на интереса на учениците и към учебното съдържание, и към науките, мотивират реализирането на идеята си от образователното министерство. А партньорството между музеите и училищата ще е ценно за възпитанието в родолюбие, национална идентичност и отговорно отношение на учениците към паметниците на културата, смятат от културното министерство.

Споразумението предвижда създаване и въвеждане на музейни образователни програми, свързани с тематичния обхват на даден музей, художествена галерия или друга културна институция. Допълнителна квалификация на музейни специалисти, музейни педагози, учители и други, ангажирани с реализацията на инициативите по споразумението, е заложена, като перо в реализацията на проекта. Те ще бъдат ангажирани със създаване на училищни обществени колекции (експозиции), свързани с историята на съответното училище, с бележити личности, с научно-технически открития и други дейности.

В община Асеновград такива часове могат да се провеждат в различни културни институции, в това число Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, Исторически музей, Палеонтологичен музей, бази на местни спортни клубове, читалища. Асеновградските училища могат приоритетно да организират занимания в няколко тематични направления, като дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, гражданско или екологично образование, здравословен начин на живот, спорт.

Чрез инициативата се цели подкрепа на развитието на ключовите компетентности на учениците в различните области и подпомагане професионалното ориентиране на подрастващите. Насърчават се иновациите и креативното мислене на децата. Предстои директорите на училищата, не само в Асеновград, а и в цялата страна, да инициират процес по идентифициране на интересите на учениците, в които те желаят да бъдат включени. Това ще се осъществи чрез проучване на желанията, въз основа на анкета, разработена от учебното заведение.

В срок до 21.01.19 г. следва училищата да публикуват тези занимания в електронната платформа на Министерството на образованието и науката. А до 28.01.19 г. следва педагогическите съвети на училищата да одобрят избраните занимания. След това се очаква да започне провеждането и на самите часове.

В заниманията могат да се включат ученици от общински и държавни училища във възрастовите групи от 1-ви до 7-ми клас. Размерът на средствата, които ще бъдат похарчени за финансирането на Програмата, е в зависимост от броя на сформираните групи и планирани часове. Очакванията на Регионално управление на образованието-Пловдив са в тези занимания да бъдат обхванати всички желаещи от община Асеновград, като минимумът е 20% от учениците в съответното училище.

Източник: actualno.com