Ученици

Информация за националното външно оценяване на четвъртокласниците

В официалния сайт на МОМН беше публикувана обща информация относно проведеното в последните два дни националното външно оценяване на учениците от ІV клас по учебните предмети Човекът и обществото и Човекът и природата.

Тестовете, които решаваха четвъртокласниците през тази учебна година, се различаваха от използваните във външно оценяване през предходните години по разнообразието на видовете задачи. Освен въпроси с избираем отговор, учениците отговаряха на въпроси със свободен отговор, които позволяват да се проверят умения за работа със схеми, определения и пр.

Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки – на една от задачите със свободен отговор, която изисква разбиране и прилагане на изучени знания.

Степента на трудност на тестовете е обусловена от целите на външното оценяване, свързани с установяване на постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по съответните учебни предмети. Тя е преценена след апробиране на тестовите въпроси, включени в тестовете.

Индивидуалните резултати на четвъртокласниците дават информация за овладяването на базисните знания и умения, необходими за успешното обучение в прогимназиалния етап на основното образование. Те може да бъдат надежден ориентир за пропуските на учениците и за необходимите корекционни мерки в училище. Училищните комисии, определени от директорите за провеждане на външното оценяване, имат задължението да информират учениците и техните родители за конкретните пропуски и постижения.

Външно оценяване на учениците от четвърти клас се провежда ежегодно от учебната 2006/2007 г., когато за първи път беше използван тестът като метод за проверка на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебните предмети Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото.

През настоящата учебна година изпитният формат беше разнообразен с включването на задачи със свободен отговор, като израз на новите образователни приоритети, които акцентират на приложимите умения и компетентности.

За въвеждането на данните и оценяването на резултатите на учениците се използва създадената за целта електронна страница. Чрез нея до училищата се изпраща засекретеният тест, а до половин час преди началото на изпитването се изпраща и паролата за разсекретяване. След размножаването на изпитните материали и предаването им на квесторите в залите, училищните комисии имат задължението да отбелязват в електронната страница точното време за започване на изпитването. Това позволява да се проследява в реално време възникването на проблеми и да се търсят решения за своевременното им отстраняване.

В срок до три дни след приключване на външното оценяване в училищата се въвеждат резултатите на учениците и се предоставят на класните ръководители.

През учебната 2012/2013 г. от общо 59637 четвъртокласници, на външното оценяване са се явили:

    по БЕЛ – 56 800;
    по Математика – 56 755;
    по Човекът и обществото – 56 750;
    по Човекът и природата – 57 030;

За разлика от други години разликата в броя на учениците, участвали във външното оценяване по четирите учебни предмети, е незначителна и близка до ежедневната практика.