Училища

Информация за директорите на институциите по ЗПУО

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО), в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление в Агенцията по вписванията за промяна на обстоятелствата, както на гише (на хартиен носител), така и по електронен път с електронен подпис.

Попълва се Вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълват задължително данни в следните полета:

Пълно наименование – съгласно ЗПУО

Основание – ЗПУО

Документ: вид – закон, № – ДВ БР.79/13.10.15 г., дата – 01.08.2016 г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ 000695018

Общинските обслужващи звена (ОДК, ЦРД, ДК, УСШ), астрономическите обсерватории, планетариуми и ученическите общежития трябва да подадат заявление в Агенцията по вписванията за промяна на обстоятелствата, вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета:

Пълно наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО

Правна форма – ЦПЛР

Юридически статут – юридическо лице

Основание — ЗПУО

Документ: вид-закон, № – ДВ БР.79/13.10.15 г., дата – 01.08.2016 г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ 000695018

Националният дворец на децата, Държавният логопедичен център, ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици и държавните обслужващи звена трябва да подадат заявление в Агенцията по вписванията за промяна на обстоятелствата, вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета:

Пълно наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО

Правна форма – специализирано обслужващо звено

Юридически статут – юридическо лице

Основание – ЗПУО

Документ: вид – закон, № – ДВ БР.79/13.10.15г„ дата – 01.08.2016г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ 000695018

Заявител може да бъде представляващият/управляващият, адвокат с изрично пълномощно или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Дължима държавна такса – 10 лв.

Източник: МОН