Мнения

Информационен ден по проект “Включващо обучение“

„Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ планира със средства от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие да продължим подкрепата си за проект „Включващо обучение“ съобщи Иван Модев, главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН.

Това той обяви в IV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ в София, по време на информационния ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип.

Новият модел има за цел да осигури обучение в съответствие със съвременните изисквания по отношение на децата с тежки и множество увреждания, да позволи изграждането на знания и умения в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете. Предоставят се и интегрирани услуги – арттерапия, кинезитерапия, работа със семейството, специализирано хранене, ежедневен специализиран транспорт от местоживеенето на децата до училището и обратно с цел провеждане на обучение без откъсване от семейната среда в съответствие с процеса на деинституционализация в страната ни.