Училища

Информационен ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип

На 30 май 2014 г. от 11:00 до 13:00 часа в IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, кв. Княжево, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26, ще се проведе информационен ден, посветен на новия модел на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип.  

Новият модел има за цел, от една страна, да осигури обучение в съответствие със съвременните изисквания по отношение на  децата с тежки и с множество увреждания, да позволи изграждането на знания и умения в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете, и от друга – да предостави интегрирани услуги (арттерапия, кинезитерапия, работа със семейството, специализирано хранене, ежедневен специализиран транспорт от местоживеенето на децата до училището и обратно) за провеждане на обучение без откъсване от семейната среда в съответствие с процеса на деинституционализация в страната ни. Моделът е изграден в изпълнение на проект BG051PO001 – 4-1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, който осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование за една от най-уязвимите групи – децата и учениците с увреждания.

На информационния ден ще присъстват представители на Министерството на образованието и науката, на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Столична община и др., директори на помощни училища  от страната,  учители, родители.