Учители

„Интерактивни методи на обучение” е най-предпочитаната от учителите допълнителна квалификация

„Интерактивни методи на обучение” е най-предпочитаната от учителите допълнителна квалификация през 2009 г., сред предоставяните курсове от Националния педагогически център за квалификация на педагогическите кадри, които обучения са финансирани от делегираните бюджети на училищата. Това посочва, обявеният от центъра отчет за дейността му.

 

Общият брой учители, преминали курсове на допълнително обучение, организирани от Националния педагогически център за квалификация на педагогическите кадри, е 19 501 д. 7 2777 от тях са избрали поддържаща квалификация към специалността, по която преподават, а сред останалите, обучавали се допълнително по тема, различна от специалността им, най-голям е броят на квалифициралите се по „Интерактивни методи на обучение” – общо 2060 д. за цялата страна.

 

Справка за броя учители, преминали обучение за допълнителна квалификация, е публикувана в следната таблица, разпространена от Центъра:

Курс

Брой, завършили го учители

Поддържаща квалификация

7 277

Интеракивни методи на обучение

2 060

Безопасност на движението

1 930

Превенция на учениците от отпадане от училище. Работа с родители.

1 884

Превенция на агресията и стреса. Решаване на конфликти

1 381

Разработване и управление на проекти

907

Работа с деца и ученици със специални образователни потребности

854

Професионално ориентиране и консултиране

793

Работа в мултиетническа среда

660

Формиране и работа в екип

571

Екология. Здравно образование. Поведение при бедствия, аварии и катастрофи

534

Гражданско образование

351

Управление на делегирани бюджети в училище и детската градина

299
Всичко
19 501