Мнения

Иновации в образованието и познавателното развитие

СДРУЖЕНИЕ „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“
С подкрепата на
Община Бургас
Майкрософт България
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас и
Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас
 
ОРГАНИЗИРА
 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ
„ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“
 
Форумът ще се проведе от 25.08 до 27.08.2010 г. в гр. Бургас.
Тематично са обособени следните ОБЛАСТИ:
·       Предучилищна и начална училищна педагогика;
·       Обучението в прогимназиален и гимназиален етап;
·       Общи проблеми на основната и средна образователни степени.
Всяка от областите е разделена на специализирани ПАНЕЛИ, както следва:
·       Интегриране на информационните технологии в учебния процес;
·       Проектно-ориентирано обучение;
·       Образователен мениджмънт;
·       Методика на обучението и подготовка на учители в хуманитарния и научно-приложния цикъл на обучение, както и на обучението по религия.
 
Организационен комитет на форума:
доц. д-р Румяна Папанчева, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
д-р Красимира Димитрова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
проф. дпн Галя Христозова, зам. ректор, Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас
доц. д-р Димитър Кр. Димитров, р-л катедра „Предучилищна педагогика“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
доц. д-р Красимир Манев, Факултет по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
доц. дфн Марияна Пързулова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
доц. дпн Маргарита Терзиева, р-л катедра „Български език и литература“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
доц. д-р Евдокия Сотирова, р-л катедра „Компютърни и информационни технологии“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
доц. д-р Антон Моллов, зам. декан Педагогически Факултет, Шуменски университет „Св. Константин Преславски“, гр. Шумен
доц. д-р Коста Гъров, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
д-р Магдалена Легкоступ, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново
Технически комитет:
доц. д-р Румяна Папанчева
гл. ас. д-р Красимира Димитрова
Яна Маврова, НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас
Пепа Янева, ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас
Искра Пеева, НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас
Димитринка Димитрова, ОУ „Найден Геров“, гр. Бургас
Ангел Ангелов, СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
Участници
Участие в конференицията могат да вземат преподаватели и учители от страната и чужбина. За участие в конференцията трябва да се подаде :
·       доклад или научно съобщение по изследвана тема;
·       описание на реализиран в учебната практика (в училище или ВУЗ) учебен проект;
·       описание на реализирана добра педагогическа практика.
Важни дати
до 15.06.2010 ранна регистрация
16.06 до 30.06.2010 късна регистрация
до 30.06 подаване на материалите за рецензиране
до 15.07.2010 рецензиране на подадените доклади и проекти
до 25.07.2010 отговор на препоръките на рецензентите и подаване на материалите в окончателен вид
до 25.07.2010 заплащане на таксата за правоучастие, след получаване на потвърждение за одобрение на подадения материал
регистрация
Регистрационна форма може да се изтегли от сайта http://itlearning-bg.net/ 
ОТПЕЧАТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА
Одобрените за публикуване материли ще бъдат отпечатани в списание „Образование и технологии“, придружено с диск.
 Докладите и проектите се оформят и изпращат в два формата, според посочените на сайта http://itlearning-bg.net/ технически изисквания:
  • Първи – кратък обзор (резюме) на изследваната тема или описание на представената практика.
  • Втори – пълно описание на изследваната тема и представения проект/практика в електронен вид, заедно с придружаващите ги учебни ресурси, предоставени от авторите.  
Материалите се изпращат на CD на адреса за кореспонденция.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Таксата участие за конферениция при ранна регистрация е 50 лв. на участник и 25 лв. за съавтор.
Таксата участие за конферениция при късна регистрация е 70 лв. на участник и 35 лв. за съавтор.
Такса за участие като слушател: 20 лв. при ранна регистрация и 30 лв. при късна регистрация.
Такса за участие за студенти и докторанти: 20 лв. при ранна и 30 лв. при късна регистрация.
Такса за участие за чужденци: за публикация без присъствие 50EUR, за пубикация и участие 70EUR.  
Повече информация за начина на плащане, възможност за настаняване в Бургас може да се намери на сайта http://itlearning-bg.net/
КОНТАКТИ
За контакти:
доц. д-р Румяна Папанчева +359 888272944, e-mail: papancheva@dgklaz.net
д-р Красимира Димитрова 0887798262, e-mail: dimitrova@dgklaz.net
Уеб страница http://itlearning-bg.net/