Мнения

Има нужда от повече училищни психолози, логопеди и ресурсни учители!

Все повече училища в страната откриват нови щатове за училищни психолози, логопеди и ресурсни учители, които да попълнят колективите за учебната 2017/2018 година. Към момента свободните роботни места за тези длъжности са обявени предимно за училищата в столицата, като няколко са обявени и в Пловдив.

Прилагането на Закона за предучилищното и училищно образование и  Наредбата за приобщаващо образование предполагат учебните заведения да разполагат и с изброените по-горе кадри, когато това е наложително обаче. В момента българсият  учител играе ролята  на преподавател, на психолог-консултант, на социален работник, работи допълнително с деца с говорни и комуникативни проблеми, с деца, които по-трудно усвояват учебния материал и т.н. Наред с това педагогическите специалисти са затрупани и с документация, като голяма част от тях са и класни ръководители. Присъствието на училищни психолози, ресурсни учители и логопеди може да облекчи работата им.

Въпреки обаче, че има специалисти в тези области всеки директор трябва да подбере най-добрите кадри за своето учебно заведение, като има предвид образованието и опита им, което ще доведе до отпадането на част от кандидатите за свободните работни места още при подбора по документи, тъй като са малко тези които притежават подходящи дипломи и голям опит. Трябва да се има в предвид, че младите специалисти, без опит, често се приемат добре от децата, тъй като те ги чувстват по-близки заради възрастта.

Присъствието на училищният психолог в масовите детски градини и училища трябва да бъде задължително, независимо дали в тях има деца със СОП.
Училищният психолог е необходимо да бъде дипломиран бакалавър и/или магистър по психология. В училищата и детските градини не е за препоръчване да бъдат назначавани кандидати само с магистратура по психология, които са бакалаври например по география, химия и т.н., тъй като нямат необходимите знания и компетенции, които предоставя четиригодишното университетско обучение по психология. Опитът за тази позиция обаче няма да е от съществено значение, тъй като към момента психолозите, които работят в училищните институции и отлично познават и прилагат Наредбата за приобщаващо образование са много малко на брой.  Същата тази Наредба предполага децата в детските градини също да имат достъп до психологическа помощ и подкрепа от психолог, както и достъп до логопедична работа.  Психологът в ЦДГ, и дори в яслите може да бъде отполза не само на децата, но и на персонала и на родителите, което би намалило напрежението около поставянето на видеонаблюдение в сградите.

В средата на месец август започва по-усиленото търсене на педагогически специалисти, като се очаква и обявяването на повече свободни позиции и за училищни психолози.
Откриването на нови щатове за психолози, логопеди и ресурсни учители обаче се оказва невъзможно за много от училищата, които са на делегиран бюджет или се намират в по-малки населени места. Промените в проектощата трябва да получат одобрението на Регионалното управление на образованието, но във всички случаи ще получат одобрението на голяма част от родителите, чиито деца имат притеснително поведение, говорни и комуникативни нарушения, по-трудно се адаптират и т.н. Обикновено родителите на тези деца търсят консултации за децата със СОП и то със специалисти извън училището, което е свързано с допълнителни разходи от семейния бюджет.

Въпреки това обаче е необходимо да се отбележи, че съвременните образователни институции са длъжни да осигурят на децата от различни възрасти достъп до здравна грижа – медицинско лице, предоставяне на качествено образование – педагогически специалисти, логопеди и ресурсни учители и достъп до навременна психологическа помащ и подкрепа осигурена от училищен психолог и педагогически съветник.

Автор: Теодора Пампулова
Детски психолог
Координатор на Дружеството на психолозите за гр. Пловдив и региона