Мнения

Има ли ясна визия за „Хоризонт 2020“?

В Министерството на образованието и науката не е създаден достатъчен капацитет за координация, мониторинг и контрол за изпълнение на целите по „Хоризонт 2020“, стана ясно неотдавна.

Освен това бенефициентите срещат трудности при осигуряване на необходимата информация и помощ за ефективно участие по „Хоризонт 2020“. Също така по-голямата част от бенефициентите имат трудности, свързани с отпускането на кредит от банките за осигуряване на средства за самоучастие, поради липсата на подходящи финансови инструменти.

На електронната страница на „Хоризонт 2020“, поддържана от МОН, липсва база данни с представителите на неакадемичния сектор и на бизнеса, участници в „Хоризонт 2020“, информация за успешните проекти с българско участие (одобрени и финансирани), в т.ч. финансираните проекти, в които България е координатор по проектите, което не осигурява платформа за оповестяване на резултатите от работата на националната контактна мрежа и ефективно разширяване и равнопоставеност на българското участие в „Хоризонт 2020“, с оглед постигане на заложените цели на ниво ЕС.

През одитирания период не са реализирани предвидените действия за подпомагане подготовката на проектната документацията и не са провеждани специализирани обучения.

Източник: news.bg