Учители

Има ли право учител с висше образование, специалност „Начална училищна педагогика“ и квалификация „Начален учител“ със специализация

Има ли право учител с висше образование, специалност „Начална училищна педагогика“ и квалификация „Начален учител“ със специализация „Физическо възпитание“ да провежда спортни дейности в начален етап по чл. 92 ал. 1 от ЗПУО?
По смисъла на чл. 92, ал. 3 от ЗПУО „организирането и провеждането на спортни дейности се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт“.
При условие, че имате специализация „физическо възпитание“ може да провеждате спортни дейности.