Мнения

Извършени са структурни промени в МОМН

Правителството прие нов устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката. С него общата численост на администрацията на ведомството се намалява с 35 щатни бройки. Във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието ще работят 114 служители по-малко.

 

В министерството се създава нова дирекция – „Формиране, анализ и оценка на политиките”. Нейните задачи са свързани с разработване на програмни и стратегически документи, съобразени с националната и европейска практика и с приоритетите на правителствената програма. Ще се анализира ефективността от прилагането на държавните образователни стандарти, резултатите от външното оценяване и от инспектирането на образователната среда.

 

Назначава се и нов заместник министър на образованието – Петя Евтимова поема поста от Светлана Ломева. Петя Евтимова ще отговаря за младежките политики, международната дейност и структурните фондове. С нейните опит и компетентност ще се повиши капацитетът на екипа, който трябва да осъществи политиката на правителството в областта на образованието и ще се повиши ефективността в усвояването на средствата от Европейския съюз, необходими за извършване на реформата.

 

В дирекция е „Достъп до образование и подкрепа на развитието” се обединяват функции на три досега съществуващи структури. По този начин се обхващат дейности, свързани с политиката за образователната интеграция на деца и ученици, за квалификацията на кариерното развитие на педагозите, както и за учебниците, учебните помагала и училищната документация.

 

Функциите на две от досегашните дирекции ще се изпълняват от нова – „Образователни програми и образователно съдържание”. Тя поема предучилищното възпитание и подготовка, основното, средното общо, както и професионалното образование, обучение и ориентиране.

 

Нови са и дирекциите „Организация и координация” и „Контрол и инспектиране”. Техните компетентности са свързани с предучилищното възпитание и подготовка, училищното обучение, извънкласните и извънучилищните дейности.

 

Закрива се дирекция „Студенти, специализанти и докторанти”, като функциите й се поемат от дирекция „Висше образование”.