Институции

Идват още над 40 млн. евро за наука и образование

Когато стане дума за европари за образование, логично най-големите надежди са съсредоточени към оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бюджет от 1.3 млрд. лв.

Това не е единственият инструмент за финансиране на проекти в областта на науката и образованието – български институции имат многогодишни традиции да ползват подкрепа от редица престижни програми и донори.

За съжаление почти няма образователна програма, която да се разминава със скандалите и съмненията за злоупотреби. Те съпътстваха и усвояването на пари по оперативната програма (по времето на Меглена Кунева), и разпределянето на парите за наука от фонд „Научни изследвания“ (заради което бе уволнен Сергей Игнатов). Доколко ще се потвърди последният скандал – за финансирането на кухи проекти и конфликт на интереси по една от най-престижните програми – „Еразъм“, предстои да видим. Схемата обаче не е непозната – големи суми за проекти с малка обществена полза, свързани лица, слаб контрол. Както „Сега“ писа, МОН проверява сигнал за сериозен конфликт на интереси по програмата, в която доцентка от УНСС (и близка до издирваните Ветко и Маринела Арабаджиеви) е хем оценител, хем бенефициент по програмата, а на това отгоре живее на семейни начала с българин, който чрез свои фирми в Лондон се явява редовен международен партньор на одобрените за финансиране организации.

На този фон в следващите месеци предстои кампания за кандидатстване по няколко програми.

По линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн предоставят средства за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и за засилване на двустранните отношения между страните донори и страните бенефициенти. Актуалната в момента програма е „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. От страна на донорите партньори в управлението й ще бъдат Норвежката асоциация на местните и регионалните власти и Съветът на Европа. От наша страна неин програмен оператор е МОН, а бюджетът й е 41 176 471 евро. Те ще бъдат усвоявани поетапно чрез различни проекти в сферата на образованието, социалните услуги и здравеопазването, първите от които бяха представени от ръководителя на програмния оператор Цветана Герджикова.

По програмата ще бъдат подкрепяни проекти в три основни направления. Първото направление цели повишено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение. Тук са предвидени 6 проекта. По проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал“ изпълнител ще бъде Националното сдружение на общините в България в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионални власти. По него са предвидени 1 200 000 евро. Изпълнител на проекта „Иновативни модели на общностна грижа в полза на хората с хронични заболявания и трайни увреждания“ е БЧК, който ще управлява 3 333 333 евро. 625 822 евро са планирани за възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в община Костинброд, а 500 000 евро – за здравното министерство, което ще прави предпроектно проучване за изграждане на Национална педиатрична болница в България. Петият проект представлява „малка“ грантова схема „Създаване на работни места“ с финансиране, в размер на 4 000 000 евро. Чрез изпълнението й се предвижда подпомагане на местното развитие чрез подкрепа на иновативни подходи за укрепване на икономическите дейности и създаване на работни места в целевите области. Шестата възможност е за разширяване на обхвата на съществуващите у нас младежки центрове, създадени по програма „Деца и младежи в риск“. За целта ще бъде изпратена покана за набиране на проектни предложения към въпросните четири младежки центъра – в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, като общият размер на финансирането е 4 000 000 евро.

Второто направление на програмата е насочено към подобряване на социалното включване на децата и младежите. Тук проектите са три. Изпълнител на проекта „Включване – изграждане на капацитет за приобщаване в България“ с бюджет от 2 000 000 евро е Съветът на Европа. По другите два проекта – „Ранно детско развитие и грижи“ с бюджет 6 029 412 евро и „Нови младежки центрове“ с бюджет 8 000 000 евро, ще се набират проектни предложения. Въпросните проекти ще подкрепят дейностите по обхващането на децата в училище.

Третата сфера на програмата цели да подобри включването на ромите. По тази линия НСИ е избран за изпълнител на проекта „Новаторски подходи в обработването на данни за население в риск от насилие и нарушаване правата“. Той ще си партнира с Европейската агенция за основни права, а бюджетът на проекта е 1 000 000 евро. За интегрирани проекти за подобряване на достъпа до образование, заетост, социални и здравни грижи и услуги пък ще се набират проектни предложения с общ бюджет 8 000 000 евро.

750 хиляди евро за наука

За наука също са планирани средства извън 350-те млн. лв. по оперативната програма за центрове за върхови постижения и за центрове за компетентност. Преди дни например бе обявено, че фонд „Научни изследвания“ към МОН започва да набира проекти по три международни научноизследователски програми. По всички конкурси допустими бенефициенти са висши училища и научни организации, акредитирани да провеждат обучение за степен „доктор“.

Една от програмите е за двустранно сътрудничество с Индия. По нея ще се финансират проекти в 9 научни области, сред които ИКТ, материали и материалознание, физика, химически науки, възобновяема енергия, биотехнологии и др. Прогнозният бюджет на конкурса за проекти е 400 000 лв., като максималната сума за всеки отделен проект е 28 000 лв. Кандидатстването е до 26 ноември 2018 г. в деловодството на ФНИ.

Вторият конкурс с проектни предложения е по Програма CHIST-ERA, насочена към финансиране на силно интердисциплинарни проекти с потенциал за значително научно и технологично въздействие в дългосрочен план. В случая ще се финансират проекти в две области – „Аналогови компютърни изчисления с приложение към изкуствения интелект“ и „Ефективно разпределение на изчислителната мощ в динамични мрежи“. Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие, съобщават от фонда. Максимална сума за един проект е до 50 000 евро и срок на изпълнение 3 г. Кандидатстването е на два етапа, като крайният срок за подаване на проектни предложения за първия етап е 15 януари 2019 г.

ФНИ обяви и конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA – мрежа от 35 агенции и министерства в 23 европейски държави, които се занимават с програмното и финансовото осигуряване на конкурентен принцип на пан-европейски изследвания в областта на биоразнообразието и екосистемните услуги. Съфинансирана е по програма ERA-NET на Европейското научноизследователско пространство (ERA), финансирана от Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

Въпросната отворена покана е насочена към темата: „Биоразнообразието и неговото влияние върху здравето на животните, растенията и човека“. Бюджетът от страна на ФНИ е 450 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до три проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 евро и срок на изпълнение 3 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения за първия етап от конкурса е 16 ноември 2018 г.

„Еразъм+“ – още 3 милиарда евро за „европейски университети“

Всички публични или частни органи, които извършват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по „Еразъм+“. За финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са част от младежка организация. 30 милиона евро от прогнозния бюджет за следващата година, който възлиза на 3 милиарда евро (300 млн. лв. повече от т.г.), са заделени за конкретни „европейски университети“. Новата инициатива бе подкрепена от лидерите на ЕС на социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември м.г.

Става дума за пилотна програма, която ще подпомогне шест обединения на „европейски университети“, всяко от които съставено от поне 3 висши учебни заведения от 3 държави, за да насърчи укрепването на европейската идентичност, като същевременно стимулира върховите постижения и помага за повишаване на конкурентоспособността на европейските висши учебни заведения. До 28 февруари 2019 г. кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за обединения, чиято дейност ще започне между 1 септември и 1 декември същата година. Втора пилотна покана трябва да последва през следващата година, като се предвижда инициативата да се разгърне изцяло в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, считано от 2021 г. Целта е до 2024 г. да се изградят около двадесет „европейски университета“.

Източник: segabg.com