Мнения

Иван Кръстев ще участва в информационно събитие по европроект

На 15 май 2014 г., в 13:00 часа,  във фоайе „Ротонда“ в МОН, заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев ще открие информационно събитие и ще представи резултатите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, съфинансиран по линия на Европейския социален фонд.

На откриването на информационния ден ще присъстват 150 учители, възпитатели, директори и ученици от средищни училища. В програмата учениците от средищните училища ще представят умения, знания и опит, придобити в занятията в полуинтернатните групи н средищните училища от областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Ловеч и Смолян.

На събитието ще присъстват и представители на партньорски организации и експерти, ангажирани с осъществяването на проекта.