Мнения

Иван Кръстев: Новата ОП ще даде тласък на родните научни организации

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъде финансирана изцяло от Европейския фонд за регионално развитие, обясни заместник-министър Иван Кръстев на кръгла маса, организирана от Съвета по иновации при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ и Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд.

„В рамките на първата ос ще финансираме изграждането на центрове за върхови постижения в науката и на центрове за компетентности“, поясни Кръстев.

„Идеята е основно научната инфраструктура да бъде финансирана от оперативната програма и да даде по-голям тласък и по-добра възможност български научни колективи и организации да участват при реализацията на отделните схеми по Програма „Хоризонт 2020“. Като съпоставимост, ако бюджетът на тази приоритетна ос от оперативната програма е 555 млн. лв. с националното съфинансиране, общият бюджет на програмата „Хоризонт 2020“ е 80 млрд. евро. Идеята е да се даде тласък на българските научни организации в ключови направления и да ги направи по-конкурентоспособни в европейски и в глобален план“, подчерта в презентацията си заместник-министър Кръстев.

Кръглата маса бе открита от  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. С презентации участваха представители на партниращи на бизнеса държавни ведомства по оперативни програми, свързани със стимулирането на иновациите и конкурентоспособността на българските предприемачи. В края на форума се проведе дискусия.