Училища

За първи път ремонтират училище по ОП „Региони в растеж“

Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0001-С01 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево“.

Това е първият договор по Оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Целта на МОН чрез настоящия проект е да се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево, което ще доведе до подобряване на условията за провеждане на учебния процес.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:

Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителната и ВиК инсталации, основен ремонт на покрива и спортните площадки и др. С изпълнението на проекта в сградата ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Строителните дейности ще обхванат учебния корпус, физкултурния салон, както и прилежащото дворно място. По проекта се предвижда и доставка на модерно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

Срок на договора: 30 месеца (09.11.2016 – 09.05.2019 г.)

Стойност на договора: 1 299 999,99 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 1 104 999,99лв.

Национално финансиране: 195 000,00 лв.

Източник: МОН