Мнения

Започна обществено обсъждане на Наредбата за общообразователната подготовка

Участвайте в общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. Проектът е изготвен от МОН във връзка с проведения преглед и анализ от прилагането на действащите учебни програми, осъществен с широкото участие на различни заинтересовани страни – учители, психолози, методици в областта на обучението по различните учебни предмети, родители, ученици.

Актуализирането, оптимизирането и прецизирането на държавните образователни стандарти ще допринесе до синхронизиране на определените изисквания от стандарта с предложените промени в учебните програми по класове и предмети и в крайна сметка ще повиши ефикасността от обучението на учениците. Основната цел е формиране на компетентности в учебния процес, ориентирани към практическо приложение на придобитите знания и умения и успешна личностна реализация в съвременното общество.

С предложените промени ще се прецизират и оптимизират очакваните резултати, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка; ще се задълбочи практическата приложимост на придобитите знания и умения в процеса на обучение по отделните учебни предмети. Това ще доведе до повишаване на постижимостта на заложените в отделни учебни програми резултати от обучението, което е свързано с подобряване на качеството на образователния процес, като цяло.

Срокът е до 21 август!

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx…

Според прочита на OFFNews акцентите са „три дребни промени по български език, две по информатика, въвеждане на по-ясна терминология по география, редакционни поправки с цел яснота по отношение на обучението по чужди езици и също дребни редакционни корекции в учебно-изпитната програма по география“.

Източник: МОН, OFFNEWS