Учители

Започна обучението по проект “Квалификация на педагогическите специалисти“

Вчера, 19 август 2013 г., в  София стартира обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията по проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проекта.

Прочети повече за обучението