Учители

Започва обучение на изявени учители

Специализирано обучение на изявени педагогически специалисти стартира на 30 септември 2013 г.  Целта е насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, чрез осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния им интерес и възможност за публикация в специализирано педагогическо издание – сборник с представени добри практики.

Обучението е насочено към педагогически специалисти – ръководители на ученически отбори или на индивидуално представяне на ученици или учители, които през учебните 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012 години, са класирани на първо място в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, пленери и др.

В обучението ще бъдат обхванати общо 1000 педагогически специалисти от следните направления – природо-математически, приложно-технически и аграрни дисциплини, хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество, изобразително, театрално, танцово изкуство и музика и спорт.

Обучението ще се провежда в пет областни центъра на страната – София, Пазарджик, Стара Загора, Плевен и Варна и ще бъде в рамките на 32 учебни часа в 5 последователни работни дни.

Лектори са преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Св. П. Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ и др.

Всеки от участниците в обучението ще получи достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния си интерес и ще има възможност да разработи собствена педагогическа практика. Обученията ще се водят с интерактивна дъска  Beam Projection USB. Добрите практики, представени по време на обученията и подбрани по определените критерии, ще бъдат публикувани в специализирано педагогическо издание – сборник.

Организатор на обучението е консорциум „РААБЕ България – Меркурий 97“ – определен от Министерството на образованието и науката след конкурсна процедура за изпълнител на обществената поръчка. То е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.