Мнения

Зам.-министър Тенева участва на среща по въпросите на образованието в Ереван

Заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева и директорът на дирекция „Висше образование“ в МОН  Мария  Фъртунова взеха участие в Регионалната среща на министрите на образованието на държавите от Източното партньорство и Черноморския регион по въпросите на Европейското пространство за висше образование.

Стещата се проведе на 17 и 18 октомври 2013 г. в Ереван, Армения.  

От българска страна участва и Лилия Драгоева, студентка в СУ „Св. Климент Охридски“, предава пресцентърът на МОН.

Акцент на дискусиите беше разработването и прилагането на националните квалификационни рамки в контекста на структурни реформи в Европейското пространство за висшето образование.

Участниците обсъдиха предизвикателствата при прилагането им и възможните връзки между националните квалификационни рамки и признаването на квалификации и осигуряването на качеството на обучението, структурните реформи във висшето образование и приносът им към развитието на демократичните общество.

В изказванията си заместник-министър Тенева подчерта, че националните квалификационни рамки представляват важен свързващ инструмент в подкрепа на политиките за структурни реформи в рамките на Болонския процес и развитието на общото Европейско пространство за висше образование. Те имат съществена роля за разширяване обхвата на приложение на отделните инструменти за структурни реформи.

Тя изтъкна, че Република България е на път скоро да завърши процеса на съотнасяне към Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и на самосертифициране към Квалификационната рамка за Европейското пространство за висше образование.

Националната квалификационна рамка на Република България е приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 2 февруари 2012 г.  Разглеждана като инструмент за развитие на демократичните общества, Националната квалификационна рамка не само съдейства за упражняване правото на всеки гражданин да получи качествено образование и справедливо признаване на придобитите от него квалификации.  Изхождайки от българския опит, Националната квалификационна рамка има още една функция – в нея се акцентира и върху усвояването на компетентности за активно демократично гражданство.

Заместник-министър Тенева приветства усилията по отношение процеса на развитие на Европейското пространство за висше образование, в който разработването и прилагането на национални квалификационни рамки играе важна свързваща роля.