Мнения

Зам.-министър откри конференция по европейска програма

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри лансиращата конференция по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, която се проведе в хотел „Шератон“.

Специални гости на събитието от страна на държавите донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) бяха г-жа Карина Екорнес, заместник-ръководител на Посолството на Кралство Норвегия в София и г-н Видар Хелгасон, старши съветник в Исландския център за изследвания, а от страна на Националното координационно звено по Финансовия механизъм – неговият ръководител г-жа Марияна Кордова, директор на Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Администрацията на Министерския съвет.

Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП” е продължение на изпълнявания  от МОН проект на МОН BG0057 „Развитие нa устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“, който приключи на 30 април 2012 г.

В обръщението си към участниците – представители на висши училища и научни организации от цялата страна, заместник-министър Кръстев подчерта, че МОН като Програмен оператор за програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП“, заедно с трите си партньора от страните донори – Норвежкия център за международно сътрудничество в образованието, Исландския център за изследвания и Националната агенция за международно образование на Лихтенщайн, са си поставили за цел, чрез новата програма BG09 да допринесат за изпълнението на основната цел на Финансовия механизъм, за намаляване на различията и засилване на сътрудничеството. Чрез предоставяне на финансова подкрепа – безвъзмездна помощ в размер общо на 1 764 705 евро, 1 500 000 евро от страните донори и национално съфинансиране от 264 705 евро, програмата ще допринесе за интернационализацията и повишаването на европейското измерение на висшето образование и научните изследвания. Тя ще стимулира международния обмен и обмена на добри практики, повече съвместни дейности, по-тясното и още по-ползотворно сътрудничество между висшите училища и научните организации от България и от страните донори по трите мерки на програмата.

Заместник-министър Кръстев изтъкна, че с новата програма се отделя специално внимание на развитието на двустранните отношения със страните донори и изрази благодарност към тях за дългогодишното, успешно и ползотворно сътрудничество. Именно с такава цел по Фонда за двустранно сътрудничество на програмата ще се финансират проекти по мярка „Подготвителни посещения”, която е нова, както и финансиране на участия на български висши училища и научни организации в контактни семинари в страните от ЕИП с цел търсене на партньори.

За разлика от предходния проект BG0057, който даваше възможност само за индивидуална мобилност на български студенти, преподаватели, изследователи и административен персонал в страните от ЕИП, по програма BG09 индивидуалната мобилност вече е двупосочна и към това  определено се проявява интерес.

По програмата ще се изпълнява и още една нова мярка – „Проекти за междуинституционалното сътрудничество”, по която висши училища и научни организации от България могат да кандидатстват, съвместно с партньори от ЕИП и да получат финансиране по проекти, насочени към разработването на съвместни учебни програми и модули, съвместни научни изследвания, организиране на летни училища и др. Финансирането по тази мярка е най-голямо – от 50 000 евро до 250 000 евро на проект, но се изисква и институционално съфинансиране от 10 %.

Към програма BG09, както и към останалите български програми, изпълнявани в сегашната фаза на програмния период, има и задължително изискване за подкрепа на социалното включване на населението от ромски произход.

Източник: Пресцентър на МОН