Учители

Зам.-министър Налбант: Предвижда се сериозен социален пакет за учителите

Презентацията на проекта за Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020) беше направен от зам.-министърът на образованието Мукаддес Налбант.

„Времевият хоризонт на Стратегията е 2014 – 2020 г.  и е съобразена със стратегическите цели, заложени в „Европа – 2020“ и „България – 2020, изтъкна тя и добави, че всеобхватното, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование не може да се постигне без педагогическите кадри.

Обществената значимост на учителската професия, необходимостта от повишаване на нейния авторитет и социален статус и тенденциите, свързани с възрастовата характеристика на кадрите, налагат необходимостта от реализиране на специални политики и свързаните с тях мерки, обърна внимание по време на презентацията си г-жа Налбант.

Стратегията предвижда мерки за професионално развитие на всички педагогически кадри, специални мерки за мотивирането, привличането и задържането на младите педагогически кадри в професията, актуализиране и промяна на нормативната и институционална среда; въвеждане на професионални стандарти за педагогическите кадри, обвързани със системата на контрол на качеството, диференцирано заплащане и професионално развитие; утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготовка и повишаване на квалификацията; разработване на система на модулен принцип за дистанционно електронно обучение без откъсване от работа и семейство; създаване на конкурентен пазар на квалификационните услуги чрез въвеждане на информационен регистър на обучителните организации, на техните програми и услуги; организиране на широк обществен дебат за включване на учителската професия в списъка на регулираните професии; целеви стипендии за студенти, подготвящи се за учители; мотивиране на зрелостници за насочване към педагогически специалности. Всички тези мерки ще са със съответната финансова обезпеченост.

„Общественият дебат, предложен във връзка с идеята учителската професия да стане регулирана, е за да не може автономността на висшите училища да се окаже пречка за въвеждане на държавен стандарт за педагогическите кадри“, поясни Мукаддес Налбант.

Предвижда се и сериозен социален пакет за учителите, като първата стъпка в това отношение е заложеното в проекта за бюджет – пътни разходи за учителите в държавните и общинските училища – увеличение с 4 млн. лв, подчерта заместник-министър Налбант.

Първи стъпки в това отношение са и увеличаването на средствата за национални програми за привличане и задържане на педагогическите кадри.

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева и други участници в обсъждането също подкрепиха необходимостта от включване  на  учителската професия в списъка на регулираните професии.

Източник: Пресцентър на МОН