Мнения

Зам.-министър Кастрева връчва удостоверения по проект “Нов шанс за успех“

Във връзка с приключването на третия обучителен етап по проект „Нов шанс за успех“ на 12.12.2014 г., от 11:30 часа, в 147 ОУ „Йордан Радичков“, заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева ще връчи удостоверенията на участниците в обученията.

Проектът се изпълнява по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ е директен бенефициент по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/4.3-01 –“Ограмотяване на възрастни“. Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до участието им на пазара на труда.

В края на всеки обучителен етап обучаемите полагат изпит и въз основа на резултатите от него и в съответствие с чл. 80д и чл. 80е от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета получават удостоверение.

Според последното изменение на Закона за народната просвета от 25.07.2014 г. удостоверението дава право на обучаемите да продължат обучението си  в системата на училищното образование при условията и по реда на цитирания закон.