Мнения

Зам.-министър Денков откри информационна среща на МОН за ОП НОИР

„Научните изследвания ще подпомогнат развитието на страната ни“, заяви  заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков по време на информационно събитие в град Русе.

Информационният ден е първият в рамките на кампания, която Министерство на образованието и науката (МОН) стартира за представяне на новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) през програмния период 2014-2020 г.

Инициативата премина при огромен интерес, като обедини над 200 представители на научната общност и бизнеса, на неправителствени организации и граждани. Събитието се проведе в Аулата на Русенския университет с активната подкрепа на Областен информационен център Русе.

Програмата стартира с обсъждане  на ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за финансирането на  мерките за научни изследвания и иновации.  Окончателното приемане на стратегията се очаква през месец юли и е предварително условие за финансиране на мерките в подкрепа на научните изследвания и иновациите в двете оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“. МОН подпомага процеса по окончателно дефиниране на регионалните приоритетни области в ИСИС, а средствата за наука по ОП НОИР ще бъдат насочени изцяло към тези приоритети.

По инициатива на МОН в информационната кампания участват и експерти от Министерството на икономиката с допълнителен акцент върху тясната връзка между двете оперативни програми по отношение на  научните изследвания,  технологичното развитие и иновациите.

Представени бяха подробно Приоритетна ос 1 „Технологично развитие  и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР.

През втората част на програмата бяха представени и първите осем операции по приоритетни оси 2 и 3 на  ОП НОИР 2014-2020 г., които бяха приети от Комитета за наблюдение по програмата през месец май и които се очаква да стартират през  следващите месеци.