Мнения

Зам.-министър Дамянова: Общо 822 психолози и логопеди ще бъдат назначени в училищата

Проектът „Включващо обучение“ вече е стартирал, влязъл е в училищата и има реални действия“, каза по време на пресконференция за напредъка на инициативата зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

Стойността на проекта е 14 000 000 лв, като той включва шест дейности.

Последните 4 млн. лв са одобрени на последния комитет за наблюдение. 1 106 000 са средствата, предназначени за ремонтни дейности и за ресурсни кабинети.

„Общо 822 специалисти, психолози, логопеди са назначени и ще бъдат назначени в училищата и детските градини“, подчерта заместник-министър Дамянова.

Проект ВG051РО00-4.1.07 „Включващо обучение“ се осъществява от МОМН чрез Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта му е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение.

Целевата група на проекта обхваща деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности, ученици със специални образователни потребности, специалисти с педагогически функции, директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.

Основните дейности на проекта са ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. Предвижда се обучение на психолози и логопеди за прилагане на скрининг тест за определяне на децата от 3-годишна възраст, при които има риск от възникване на обучителни трудности. Ще бъдат обучени общо 470 логопеди и психолози от детските градини в страната, от 28-те ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици.

Осигуряването на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища ще включва обучение на психолози от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.

Предвижда с изграждане на нов функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания в специалните училища за деца с нарушено зрение и с увреден слух, както и на деца с умствена изостаналост, създаване на среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности.

„По последната дейност ще бъдат назначени специалисти в училищата и детските градини, които да приемат деца, които в момента са настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи. Тези 4 млн. лв. са предназначени именно за тях, които общо са 192-ма“, допълни заместник-министър Дамянова.

Бенефициент на проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“.