Ученици

Закъснението до 20 минути вече е половин отсъствие за учениците

Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а с повече от 20 минути – като едно цяло отсъствие. Промяната е регламентирана във влязлата в сила с обнародването й в Държавен вестник на 27 октомври наредба, с която се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование и която по-рано същия месец беше приета от Министерския съвет.

Досега закъснение до 15 минути се отчиташе като 1/3 неизвинено отсъствие. Променен е и начинът, по който се наричат отсъствията – те вече не са извинени и неизвинени, а по уважителни и по неуважителни причини.

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Деца със специални образователни потребности

При необходимост в училище ще бъдат изпращани мобилни екипи ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти за подкрепа на децата със специални образователни потребности. Ще има помощник на учителя – определен от директора координатор, както и обща и допълнителна подкрепа за всички деца, включително и тези в риск да отпаднат от училище.

Както децата със затруднения в обучението, така и децата, които не знаят български език, ще получават допълнителни часове, включително и през лятото. Допълнителна подкрепа ще има за децата, които не получават такава от семейството си. Регламентирана в наредбата е подкрепата за деца, подложени на тормоз. Министерството на образованието откри начин да облекчи процеса по осигуряване на учители за приети за продължително лечение в болница деца.

Новата наредба въвежда ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след 7 и 10 клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

С новата наредба административната работа на учителите се намалява 10 пъти. По сега действащия нормативен акт, ако в училище има 15 ученици с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие, екипът трябва да изготвя годишно около 480 писмени документа. Сега те са сведени до около 45.

Деца с изявени дарби

За децата с изявени дарби ще се осигуряват квалифицирани специалисти, които да развиват техния потенциал. Но и допълнителна подкрепа, защото и за тях има риск да изостанат с обучението, докато ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др., е предвидено в наредбата.

Допълнително обучение и консултации

С новата наредба се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците. Училищните библиотеки ще се превърнат в места със социални функции – за опознавателни срещи между учениците и достъп до съвременни технологии. Заложени са дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, награди и санкции за учениците, процедури при неуважителни отсъствия.

Източник: dnevnik.bg