Училища

Задължително ли е създаването на обществен съвет, кой контролира обществения съвет?

Задължително ли е създаването на обществен съвет, кой контролира обществения съвет и неговата дейност и какво следва, ако няма родители, желаещи да бъдат членове на обществения съвет? Какви са очакваните резултати от дейността на обществения съвет – като функции, компетентности и отговорности?
С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
v10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.         

Източник: mon.bg