Училища

Забраняват сливането на часове в училищата

Забранява се сливането на часове по един и същи предмет. След всеки час задължително трябва да има почивка. Това са част от промените за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните и избираемите учебни часове в училищата, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Пловдив. Наредбата, издадена от министъра на здравеопазването, влиза в сила от първия ден на учебната 2017/2018 г.  С нея се цели учебните предмети  да са подредени така през деня, че на учениците да се осигуряват условия за най-добро усвояване на учебния материал при най-малка степен на умора.

В рамките на учебния ден вече не се допуска изучаването на повече от два от учебните предмети за общообразователната подготовка за основната степен на образование и  три от учебните предмети за общообразователната подготовка за средната степен на образование.

За учениците от основното образование в рамките на учебния ден трябва да имат минимум един час за някои от следните учебни предмети: „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Бит и технологии“, „Технологии и предприемачество“ или „Физическо възпитание и спорт“.

В наредбата се казва още, че задължителните и избираемите учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от: пет учебни часа за учениците от I до IV клас, шест учебни часа за учениците от V и VI клас, седем учебни часа в един ден от седмицата за учениците от VII клас и седем учебни часа в два дни от седмицата за учениците от VIII до XII клас.

Новост е също изискването часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности да се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове.

Наредбата третира и ново разпределение на учебните часове, когато учениците са целодневно в школото. Така, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са след обяд, в последните два учебни часа не се провежда самоподготовка. При други случаи, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат през целия ден и се съчетават с дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси, задължителните и избираемите учебни часове след обяд се провеждат до втория учебен час.

Източник: marica.bg