Мнения

Ефективно използване на интелигентни и модерни практики в образованието чрез обучения за развитие на еУмения

Целта на „ЕдуТехФлаг“ ЕООД е да създава, развива и споделя иновативни практики в образованието, като се фокусира върху технологии и платформи, модели на преподаване и образователна инфраструктура.

ЕдуТехФлаг предлага обучения за преподаватели и заети в образователния процес, по тематики, свързани с придобиване на електронни умения и развиване на дигитални компетенции. Организацията включва добри практики в образованието, насочени към технологии за обучение, инструменти и приложения в Интернет, образователна инфраструктура, електронни ресурси за обучение, проучвания и анализи и модели за преподаване. Понятия като „скрийнкасти“ и „учебен сценарий 2.0“ придобиват все по-голяма популярност в съвременното цифрово общество, като приложението им в образованието и процеса на обучение нараства.

Провеждат се обучения в областта на уеб уменията, умения за създаване на интерактивна мултимедия и разработване на концептуални карти, както и умения за създаване на електронна анкета. Обученията са с практическа насоченост, като след приключване на обучението, всеки обучаем има право на два месеца безплатни консултации по темата на проведеното обучение. По този начин придобитите умения се усъвършенстват в реални ситуации от ежедневието в класните стаи. Приносът на „ЕдуТехФлаг“ се изразява в развиването на еУмения на експерти, специалисти, преподаватели и заети в образователни или други организации, които изпълняват дейности свързани с преподаването и обучението.

Мисията на „ЕдуТехФлаг“ е да развива и подпомага ефективното  използване на интелигентни и модерни практики в областта на образованието.

http://edutechflag.eu/
https://www.facebook.com/EduTechFlag/