Ученици

Ето с какви мерки МОН ще извежда децата от гетата

Безплатен транспорт до детската градина или училището извън ромската махала и обратно, безплатни учебни пособия и материали, както и задължителна работа с родителите.

Това са част от мерките за извеждане на децата от сегрегираните  градини и училища и приобщаването им към останалите. Те са заложени в проект на националната програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ на Министерството на образованието и науката. Той е публикуван за обществено обсъждане, след което се очаква приемането му от Министерския съвет.

Бюджетът на програмата е 1 млн. лева, а срокът на действие – учебната 2019/2020 г.

Всяка община ще може да кандидатства за финансиране. Попълва се образец на формуляр и се прилага бюджет с разчет на планираните дейности.

В изпращащата образователна институция (училище или детска градини със задължително предучилищно образование) трябва да учат преобладаващо деца и ученици от етнически малцинства. В приемната повечето трябва да не са от малцинствата.

Ако общината реши да организира безплатен транспорт чрез превоз за собствена сметка, по програмата ще бъдат отпускани:

– до 1,10 лв./км от общия пробег и допълващ стандарт за издръжка на моторното превозно средство в размер на 4 000 лв. (за МПС до 22 места);

– до 1,60 лв./км от общия пробег и допълващ стандарт за издръжка на МПС в размер на 6 000 лв. (за МПС с над 22 места).

Ако бъде избран специализиран превоз с автомобилен транспорт, максималната компенсация е:

– с автомобили до 22 места – до 1,65 лв./км от общия пробег;

– с автомобили над 22 места – до 2,45 лв./км от общия пробег.

По програмата може да се финансира и осигуряването на абонаментни карти или билети за пътуване в обществения транспорт. За месечна карта ще се дават до 20 лв., за билет за единично пътуване – до 1,40 лв.

Предвидено е снабдяването с безплатни за децата учебни пособия и материали до VII клас, а сумата варира от 15 до 30 лв. за пакет на дете в зависимост от етапа на обучение (задължително предучилищно обучение, начален етап или прогимназия).

По програмата могат да бъдат финансирани и дейности за приобщаване на родителите.

Задължително е в процеса по извеждане от ромските и приобщаване към останалите градини и училища да участват образователни медиатори.

От общините се изисква 10% съфинансиране от общия бюджет на проектното предложение. Друго условие е да има най-малко три образователни институции в населеното място, където ще се осъществяват дейностите, както и наличието на една или няколко сегрегирани образователни институции.

Предложенията ще се подават от 1 април до 30 юни, а изпълнението на одобрените ще започне през септември. 80% от парите ще се превеждат от МОН авансово, останалите 20% – след приемане и одобряване на краен технически и финансов отчет.

Източник: offnews.bg