Учители

Есенна академия за учители бе проведена в Търговище

На 16 и 17 октомври 2010 г. в ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище бе открита Есенната академия за обучение на учители по „Информатика” от област Търговище.

В академията взеха участие 24 учители. Обучението бе водено от преподавателя от ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Информатика”, ст.н.с. д-р Галина Момчева. Учителите се запознаха със специфичните особености, педагогическите практики и прийоми в обучението на учениците от ІХ до ХІІ клас.

Това съвместно начинание за повишаване на професионалната квалификация на учителите, осъществено от ВСУ „Черноризец Храбър” и РИО – Търговище с посредничеството на Обществения комитет „Васил Левски” в гр. Търговище, ще има продължение и през следващите години.

През месец ноември предстои обучение и на учители по математика в област Търговище, които преподават на ученици от V до VІІІ клас.