Мнения

Еразъм+: Всеобхватни политически рамки за продължаващо професионално образование и обучение

Целта на поканата е да се подпомогне разработването на публични политики, които целят да се координира осигуряването на качествено, подходящо и достъпно продължаващо професионално образование и обучение (ППОО) и да се гарантира съществено увеличение в използването на възможности за допълнително обучение като част от всеобхватни национални, регионални или местни стратегии за придобиване на умения.

С поканата се насърчава сътрудничеството между националните органи и всички съответни заинтересовани страни, които участват в ППОО, включително развитието на уменията на служителите и пренасочването на работниците (например обу­ чението, предлагано от публичните служби по заетостта).

Настоящата покана е насочена към националните органи, които отговарят за политиките в областта на ППОО във всяка държава, участваща в програмата „Еразъм+“, и към всички организации, посочени от тези органи

Краен срок: 30 април 2015 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време

Още информация