Училища

Електронната система за ранно предупреждение ще намали с 11% отпадналите от системата

Информацията в системата за ранно предупреждение за отпадане от образователната система ще се попълва и следи на електронна платформа, инсталирана на сайтовете на МОН, регионалните инспекторати по образованието, общината и на училищата/детските градини, съобщава МОН.

Така отговорните институции на всички нива на управление ще могат да си взаимодействат по-добре.

Очаква се системата да допринесе за намаляване на преждевременно напусналите образователната система деца, като до 2020 г. делът им спадне до 11%.

В областта на предучилищното образование приоритет ще са децата в неравностойно положение.

Становища по проекта могат да бъдат изпращани до 22 март 2016 г. в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ на МОН на e-mail: z.gochev@mon.bg;