Учители

ЕК подкрепя учители и училища за повече иновации

Предвижда се подкрепа за учители и училища, която ще се осъществява чрез засилване на използването на eTwinning; създаване на мрежа от „Посланици за приобщаване“ по програмата „Еразъм+“; разширяване на Европейския инструментариум за училищата; насърчаване на повече обучения за учителите за гражданското образование по програмата „Еразъм+“.

ЕК ще опита да мобилизира университетите, като ги насърчава да присъждат кредити за доброволческа дейност и да разработят учебни планове, които комбинират академичното съдържание с гражданското участие.

За тази цел ЕК ще осигури възможности за споделяне на добри практики по тези теми.

Сред целите на комисията е засилване на младежката работа и доброволчеството и популяризиране на диалога. Засилената подкрепа за младите работници и младежките организации ще се осъществява чрез виртуален обмен по програмата „Еразъм+“; разработване на специален инструментариум – практически насоки, методи и казуси за обучение; укрепване на Европейската доброволческа служба; засилване на подкрепата за младежките проекти на местно ниво по „Еразъм +“.

ЕК ще популяризира успешните и иновативни проекти чрез Европейската награда за социално включване в спорта.

Източник: novini.bg