Училища

Експерти на МОН дадоха указания на директори

Във вторник следобед в Етрополе на работна среща с директори на професионални гимназии по земеделие и хранителни технологии заместник-министър Диян Стаматов и експерти от МОН отговориха на въпроси, свързани с промяната на статута на този вид училища, заложена в новия Закон за предучилищното и училищното образование и преминаването на този вид училища към общините.

Директорите трябва да подготвят необходимата документация, да осъществят предварителни разговори по този въпрос със съответния началник на РИО, с кмета – за изясняване на съвместните действия стъпка по стъпка за изпълнение на Закона.

Ще се наложи промяна в потока на получаваните финансови средства, след като тези професионални гимназии станат общински и по този въпрос е необходимо преди 1 август 2016 г. директорите да се консултират с Министерството на земеделието и храните.

По време на дискусията Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контроли и инспектиране“, подчерта необходимостта от по-голяма мобилност на училищата според потребностите на пазара. Учениците трябва да имат възможност да работят със съвременна техника, оборудвана с компютърни системи. Така може да се повиши и качеството на обучение в професионалните гимназии.

Бе акцентирано върху въвеждането на дуалното обучение и на възможностите, които се предоставят чрез операции по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Друг фокус на срещата бяха възможностите за повишаване на качеството на обучение чрез националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Без свободен час в училище“, Осигуряване на съвременна образователна среда“ и др.