Ученици

Едва 1% от ромските деца завършват XII клас

Едва 1% от ромските деца завършват XII клас, въпреки че делът им в първи клас е една пета от всички деца. Ромският образователен фонд предоставя бeзвъзмездно средства за подкрепа на успешното завършване на средно образование на ромски деца.

Необходим е много по-силен и стриктен контрол за посещаемостта в училище на учениците от уязвимите групи, включително и чрез прилагане на санкциите, които съгласно закона общините могат да налагат на родителите за неосигуряване на присъствието на децата в училище.

Чрез регионалните управления на образованието МОН започва засилени внезапни проверки, в това число и за осъществявания от училищните директори контрол.

Източник: МОН