Мнения

Европроект помага на деца в риск

Нов проект с европейско финансиране ще помага на деца със специални образователни потребности и деца в риск. „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е с бюджет 17 млн. лв.,като ще се изпълнява в рамките две години.

По новия проект дейността се разширява – ще се работи с деца със специални образователни потребности в нови детски градини и училища. Проектът предвижда назначаване на допълнителни специалисти – психолог и социален педагог, обучения на учителите и специалистите, осигуряване на техника и материали за работа с децата (спортни съоръжения за работа и занимания).

Проектът надгражда друг проект – „Включващо обучение“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, посочи Грета Ганчева, ръководител на проекта и директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН.

Досега е осигурена подкрепа за децата със затруднения в обучението в общо 159 детски градини и училища. В 112 училища се предоставя допълнителна подкрепа на 2050 деца със специални образователни потребности. 1155 деца от предучилищна възраст са обхванати в 34 детски градини.

Сред новите дейности по проекта е разработване и отпечатване на речник на българския жестов език в електронен вариант и на хартиен носител, както и въвеждане на алтернативни модели за работа с деца с девиантно поведение.

Източник: МОН