Институции

Европейската комисия разработва планове за европейска диплома

Комисията представя три инициативи за постигане на напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска образователна степен. Доброволната европейска образователна степен би била от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС и чрез подобряване на трансверсалните умения на студентите. Това ще помогне да се отговори на търсенето на пазара на труда и ще направи завършилите висше образование по-привлекателни за бъдещите работодатели, като същевременно ще привлече студенти от цял свят и ще повиши европейската конкурентоспособност.


Трите инициативи са насочени към правните и административните пречки пред партньорските университети, които създават конкурентни програми за съвместни образователни степени на бакалавърска, магистърска или докторска степен.

Предложенията се основават на институционалната автономност и академичната свобода на университетите. Те напълно зачитат правомощията на държавите членки и регионалните правителства в областта на висшето образование.


Пакетът включва съобщение относно план за европейска диплома и две предложения за препоръки на Съвета в подкрепа на сектора на висшето образование: единият за подобряване на процесите за осигуряване на качество и автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование, а другият — за повишаване на привлекателността и устойчивостта на академичните кариери.


Представеният план за европейска диплома проправя пътя за нов вид съвместна програма, която се предоставя на доброволна основа на национално, регионално или институционално равнище и се основава на общ набор от критерии, договорени на европейско равнище. Подобна европейска диплома би намалила бюрокрацията и би позволила на висшите учебни заведения от различни държави да си сътрудничат безпроблемно през границите и да създадат съвместни програми.

В съобщението се предлага конкретен път на сътрудничество между държавите — членки на ЕС, и сектора на висшето образование за създаване на европейска диплома, която да се признава автоматично в целия ЕС.

С оглед на многообразието на европейските системи за висше образование в Европа Комисията предлага постепенен подход за държавите членки към европейска образователна степен с две възможни входни точки:
Подготвителен европейски знак: един етикет би осигурил силна европейска марка. Тя ще се предоставя на програми за съвместни степени, които отговарят на предложените европейски критерии: студентите получават сертификат за европейска степен заедно със своята съвместна образователна степен.
Европейска диплома за висше образование: този нов вид квалификация ще се основава на общите критерии и ще бъде заложен в националното законодателство. Тя ще бъде присъдена или съвместно от няколко университета от различни държави, или евентуално от европейско юридическо лице, учредено от такива университети: студентите получават „европейска диплома“, която се признава автоматично.
Комисията ще улеснява и подкрепя държавите членки в работата за постигане на европейска образователна степен чрез редица конкретни действия, включително лаборатория за европейска образователна степен, подкрепена от програма „Еразъм +“, която ще бъде създадена през 2025 г. с цел да ангажира държавите членки и общността на висшето образование да разработят насоки за европейска образователна степен.

Източник: Европейска комисия