Мнения

Европа разпределя € 1.14 млрд. за образователен обмен

Учебните заведения в страната ще могат да кандидатстват по проекти по програмата „Учене през целия живот“, която предвижда да раздаде за 2012 г. общо € 1.14 млрд. за проекти от държавите – членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Хърватия или Турция.

Целта е насърчаване взаимния обмен, сътрудничеството и мобилността между образователните институции в Европейския съюз.

Програмата се отнася до всички видове и степени на образование, професионално образование и обучение. В многостранните проекти и мрежи по програмите „Коменски“, „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ и в ключовите дейности по общата програма могат да участват и партньори от трети държави.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите зависят от вида на проекта и броя на участващите държави.

Краен срок:

– Индивидуална ученическа мобилност по „Коменски“: 1 декември 2011 г.

– „Коменски“, „Грюндвиг“ индивидуални квалификационни дейности: първи срок – 16 януари 2012 г., следващи срокове – 30 април 2012 г. и 17 септември 2012 г.

– „Коменски“ асистентски стаж: 31 януари 2012 г.

– „Коменски“, „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ многостранни проекти, мрежи и съпътстващи мерки: 2 февруари 2012 г.

– „Леонардо да Винчи“ многостранни проекти за трансфер на иновации: 2 февруари 2012 г.

– „Леонардо да Винчи“ мобилност (включително сертификат за мобилност по програма „Леонардо да Винчи“); „Еразъм“ интензивни езикови курсове (EILC): 3 февруари 2012 г.

– Програма „Жан Моне“: 15 февруари 2012 г.

– „Коменски“, „Леонардо да Винчи“, „Грюндвиг“ партньорства; „Коменски“ регионални партньорства; „Грюндвиг“ работни ателиета: 21 февруари 2012 г.

– „Еразъм“ интензивни програми (ИП), мобилност на студентите с цел обучение и с цел стаж (включително за консорциум, осигуряващ практика/стаж по програма „Еразъм“) и мобилност на персонала (командировки с цел преподаване и обучение на персонала): 9 март 2012 г.

– „Грюндвиг“ асистентски стажове, проекти за възрастни доброволци: 30 март 2012 г.

– Хоризонтална програма, ключова дейност 1 — учебни визити: първи срок – 30 март 2012 г.; втори срок – 12 октомври 2012 г.

– Хоризонтална програма, всички други дейности: 1 март 2012 г.

Допълнителна информация

Секторна програма „КОМЕНСКИ“ е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски“ допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата обхваща няколко основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за повишаване на качеството на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение и мобилността.

Секторна програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и организацията на тази политика в съответната страна. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

Секторна програма „ГРЮНДВИГ“ е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и квалификация. Тя предлага възможности за участие в европейски образователни проекти чрез индивидуална и групова мобилност.

Секторна програма „ЕРАЗЪМ“ е насочена към повишаване качеството на висшето образование. Програмата спомага изграждането на Европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.

Пълния текст на поканата и насоки за кандидатстване можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 233 от 9.8.2011 г.

Допълнителна информация и формуляри за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на програмата за учене през целия живот.