Институции

Държавата ще поема таксите на студенти в специалности с недостиг на пазара на труда

За първи път през следващата година държавата ще освобождава от такси студенти в специалности, които са с идентифициран бъдещ недостиг на пазара на труда. За целта в проектобюджета за 2019 г. са предвидени 2 млн. лева.

По данни на образователното министерство през следващите години се очаква недостиг на кадри, завършили „Педагогика по…“, както и математика, физика, химия и инженерни специалности. В проектобюджета обаче не е посочено студенти в кои направления ще бъдат напълно или частично освободени от такси.

През следващата година за издръжка на обучението на студенти и докторанти ще бъдат дадени допълнителни 39 млн. лева, които се очаква да се разпределят според рейтинговата система.

Българската академия на науките (БАН) ще получи малко над 94 млн. лева трансфер от държавата. След отпуснатите допълнителни 15 млн. лева след протести т.г. бюджетът на академията бе около 98 млн. лева. През 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще получи от държавата над 66 млн. лева.

За първи път с бюджетни пари ще бъдат финансирани дейностите по интереси на близо 700 хиляди ученици. За целта са отделени около 25 млн. лева. През 2018 г. тези дейности се финансираха със средства от Европейския съюз. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното им ориентиране, се посочва в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода от 2019 г. до 2021 г.

В проектобюджета за следващата година са отделени 330 млн. лева повече за учителски заплати заради планираното увеличение с 20%. От 1 януари се предвижда стартовото възнаграждение да бъде увеличено от 760 на 920 лева.

За първи път държавата ще отпусне средства за ученици от уязвимите групи, които са в гимназиален етап. Към момента такива средства се отпускат само за децата до 7 клас включително. В проектобюджета за 2019 г. са предвидени 30 млн. лева по това перо или с 8 млн. лева повече от т.г. Парите могат да се използват за допълнителни възнаграждения на учителите, както и за заплащането на медиатори и на други специалисти.

В проектобюджета са предвидени и допълнителни средства в размер на 1.6 млн. лева за стипендии на учениците от професионалните училища и паралелки, които се обучават в дуална форма на обучение.

Източник: dnevnik.bg