Училища

Държавата ще подпомага финансово даровити деца и от частните училища

Правителството прие изменения в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. С промените се дава право на децата с изявени дарби, които се обучават в частни училища, да получават стипендии или еднократно финансово подпомагане.

Подкрепа ще получават учениците от държавни, общински и частни училища, които са класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, състезания или олимпиади по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за съответната година.

С промените в наредбата се премахва специалният ред за разглеждане на исканията за закрила от министъра на младежта и спорта, като с посоченото се уеднаквява редът, по който се разглеждат исканията за предоставяне на закрила. Облекчава се административната процедура, в случаите на преместване на ученик от едно училище в друго.

С друго свое Постановление правителството одобри допълнителни 19 170 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. Предоставените средства са за изплащане на 15 стипендии на ученици от общински училища, постигнали спортен резултат през първото тримесечие на 2018 г. Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 г.

Източник: novini.bg