Институции

Държавата ще гарантира кредити на по-малко студенти

Държавата ще гарантира кредити на по-малко студенти в България.

Това се дължи от една страна на факта, че максималният размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) остава непроменен в размер на 50 млн. лв., а от друга на факта, че средният размер на заемите по ЗКСД се повишава.

Това става ясно от днешното решение на Министерския съвет да запази непроменен максималният размер на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) през следващата година.

Самото правителство отбелязва, че средният размер на кредитите по ЗКСД расте, като това се дължи на няколко фактора. От една страна причината е увеличеният размер на издръжката за обучение за един студент/докторант и съответно по-високият размер на таксите за обучение. От друга страна влияние оказват и измененията в Закона за висшето образование, с които се даде право на висшите училища при определени условия да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. За 2018 г. средният размер на кредита е 9584 лв.

Кредитите се отпускат на български граждани, на граждани на страните от ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария и са само за обучение във висши училища в България.

Резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите през отчетния период от 2010 г. до 2018 г. показват, че 20.5 хил. студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по ЗКСД на обща стойност 137 млн. лв. Отпуснатите кредити за заплащане на такси за обучение са 20.1 хил., а отпуснатите кредити за издръжка са 320. Докторантите, сключили договор за кредит по ЗКСД са 87. Общо 555 студенти, граждани на европейски държави и ЕИП, са сключили договор за кредит през периода от 2010 г. до 2018 г. Броят на чуждестранните кредитополучатели представлява 2.71% от общия брой отпуснати кредити по ЗКСД.

Максималният размер на новите държавни гаранции се одобрява всяка година от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите и се включва в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Източник: economic.bg